anitoki & anotoki

If you are looking for anitoki to download anime subtitle, please visit anitoki dot com